Asuntopoliittisesta raportista puuttuvat keinot korkeiden vuokrien kohtuullistamiseen

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmistellut ympäristöministeriön asettama Hannele Pokan johtama virkamiestyöryhmä julkaisi raporttinsa perjantaina 18.12.2020 ja luovutti sen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle. Työryhmän raportin jälkeen hallitus työstää vielä oman asuntopoliittisen ohjelmansa ja tuo sen selontekona eduskunnalle alkuvuodesta. 

Vasemmistoliitto haluaa tulevaan hallituksen asuntopoliittiseen ohjelmaan lisää konkretiaa, jolla saataisiin asumisen hintaa hillittyä kasvukeskuksissa sekä kunnianhimoisempia tavoitteita asuntopolitiikan pidemmän aikavälin kehittämiseen. Edustin itse kansanedustajana parlamentaarisessa seurantaryhmässä Vasemmistoliiton eduskuntaryhmää. 

Vasemmistoliiton mielestä valtion tukemaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa tarvitaan enemmän. Se on keskeinen keino asumisen hinnan hillitsemiseksi kasvukeskuksissa. On myös tärkeää varmistaa Valtion asuntorahaston tulonlähteet ja toimintaedellytysten säilyminen tuleville vuosikymmenille.

Valtion tukemaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa tarvitaan kaikissa suhdanteissa. Etenkin pääkaupunkiseudulla kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen krooninen pula vaatii ratkaisemista. Asuntopolitiikkaa ei pidä jättää vain markkinaehtoisten toimijoiden varaan. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantomääriä on kasvatettava normaalisuhdanteessakin, mutta laskusuhdanteessa niiden määrää kannattaa lisätä myös elvytystoimena.

Ra­ken­nus­leh­ti nos­ti jou­lu­kuun alus­sa esiin, että yhä pie­nem­pi osa uu­dis­tuo­tan­nos­ta pää­tyy omis­tu­sa­sun­noik­si, kun va­paa­ra­hoit­teis­ta asun­to­tuo­tan­toa teh­dään jo­ko suo­raan markkinaehtoisiksi vuok­ra-asun­noik­si tai omis­tu­sa­sun­not pää­ty­vät si­joit­ta­jien kaut­ta vuok­ral­le. Tällä on vaikutuksensa asumisen hintaan.

Suo­mes­sa on vii­me vuo­det to­teu­tet­tu hy­vin markkina- ja si­joit­ta­ja­läh­töis­tä asun­to­po­li­tiik­kaa sen si­jaan, et­tä oli­si kes­ki­tyt­ty ko­din mer­ki­tyk­seen pe­ru­soi­keu­te­na. Hallitusohjelmassa päätimme kiinnittää huomiota voimassaolevan lainsäädännön puitteissa keinoihin, joilla voitaisiin ehkäistä kohtuuttomia vuokrankorotuksia. On harmi, että työryhmä ei ole esittänyt ratkaisuja näihin.

Hallitusohjelman mukaisesti nyt on tehty kansainvälinen vertailu keinoista, joilla vuokrasuhteiden ehtoja muissa Euroopan maissa säännellään. Yleensä Suomessa nostetaan esiin ruotsalainen vuokrasääntely ja sen epäkohtia, mutta nyt olisi hyvä katsoa laajemmin, millaisia keinoja kohtuuttomien vuokrien suitsimiseen on esimerkiksi Saksassa tai Ranskassa. On hyvä pohtia löytyisikö sieltä toimivia keinoja hillitä ja laskea etenkin pääkaupunkiseudun kallista vuokratasoa kohtuullisemmaksi.

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *