Kriisien keskellä on jatkettava työtä ilmastokriisin estämiseksi sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi on läpileikkaava kuva Suomea tällä hetkellä kohtaavista valtavista haasteista.

Tässä lisätalousarviossa tehtävät panostukset ovat kauaskantoisia ja niillä pyritään löytämään kestävä tie, joka varmistaisi hyvinvoivan Suomen myös tuleville sukupolville.

Meidän onkin varmistettava, että maailman kriisien keskellä jatkamme päämäärätietoisesti työtä ilmastokriisin estämiseksi sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Hintojen nousu huomioitava pienituloisille

Lisätalousarvio on poikkeuksellisen suuri johtuen Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan aiheuttamista määrärahatarpeista. 

Valiokuntamme pitää perusteltuna, että hallitus on reagoinut nopeasti muuttuneeseen turvallisuusympäristöön ja panostaa huoltovarmuuteen.

Lisäksi pidämme myönteisenä kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin tehtävää ylimääräistä indeksitarkastusta, jolla kompensoidaan hintojen nopeaa nousua pienituloisille. 

Jos inflaatio säilyy korkealla tasolla, vastaavia tarkistuksia tulee tehdä myös jatkossa. 

Itse olen ehdottanut hallitusta harkitsemaan automaattisia neljännesvuosittaisia tarkastuksia, jotka tässä nousevien hintojen tilanteessa tulisivat pienituloisille todella tarpeeseen.

Lasten ja nuorten oppimisvajeeseen puututtava

Lisätalousarviossa huomioidaan erityisesti tarve puuttua nopeasti lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeeseen.

Lisämäärärahat niin varhaiskasvatukseen, toisen asteen koulutukseenkuin nuorisotyöhön ovat välttämätön osa koronan jälkihoitoa.

Lisäksi on ansiokkaasti huomioitu Ukrainasta sotaa pakenevien lasten tilanne esittämällä varhaiskasvatukseen sekä kielikoulutukseen lisäresursseja.

Ukrainalaiset tarvitsevat tukeamme ja Suomen on näytettävä, että lapsen oikeudet ovat maassamme prioriteetti.

Hyvinvointipalvelut oltava toimivat kaikille tulotasosta riippumatta

Valtiovarainvaliokunnassa on pohdittu myös hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyyttä.

Vuoden vaihteessa aloittavat hyvinvointialueet ovat valtava ponnistus koko Suomelta.

Alueiden rahoitus vaatii ennakointia sekä toimivia ratkaisuja niin tietojärjestelmien kuin hallinnon osalta.

On erittäin tärkeää, että hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyyttä seurataan.

Lisäksi on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueilla on oltava kannuste lisätä toiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta
Suomalaisten hyvinvointipalveluiden tulee olla saavutettavia, tasa-arvoisia ja toimivia aivan kaikille tulotasosta riippumatta.

Irti venäläisestä fossiilienergiasta

Lisätalousarvio edistää vihreää siirtymää ja huoltovarmuutta. Lisäykset ovat merkittäviä ja niillä voidaan vauhdittaa vihreän siirtymän investointeja, ilmastotoimenpiteitä sekä parantaa ravinne- ja energiaomavaraisuutta. 

Valiokunta pitää myönteisenä, että hallitus esittää lisäresursseja myös vihreän siirtymän lupakäsittelyn nopeuttamiseen.

Valiokunta pitää tarpeellisena, että kotitalouksille suunnattua öljy- ja kaasulämmityksestä luopumisen avustusta korotetaan. On niin ikään tärkeää laajentaa kattamaan maakaasulämmityksestä luopumisesta aiheutuvia kustannuksia. 

Avustuksilla vauhditetaan irtautumista venäläisestä fossiilista energiasta ja vahvistetaan samalla energiaomavaraisuutta sekä vihreää siirtymää. 

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan avustusten kysyntä on runsasta, joten nyt esitetty lisäys ei todennäköisesti tule riittämään vuoden 2022 tarpeeseen. 

Tilannetta on siten seurattava ja tarvittaessa rahoitusta on tarkistettava syksyn 2022 lisätalousarvioesityksessä.

Jaa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *